Elektronická žákovská knížka           ODKAZ ZDE

Výsledky vzdělávání můžete průběžně sledovat v elektronické žákovské knížce.

  • každý žák i zákonný zástupce budou mít přístup pod svým uživatelským jménem a heslem

  • hodnocení známkou, která může být doplněna slovním hodnocením nebo komentářem, bude do EŽK zaznamenáno nejdéle do pěti dnů po jejím udělení

  • každé známce je přidělena určitá váha (0,1 - 1,0), která znamená závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení, váha se promítá i do průměru, který se zobrazuje v EŽK, konečné rozhodnutí o výsledné známce záleží vždy na posouzení učitele, který zhodnotí práci žáka v průběhu celého pololetí

  • váha známek vyjadřuje její důležitost při klasifikaci, vyšší váha znamená větší důležitost, na začátku klasifikačního období jsou v každém předmětu žáci seznámeni se způsoby hodnocení, podklady pro hodnocení a váhou známky

  • pokud některý zákonný zástupce nemá přístup na internet, bude dostávat tištěný  výpis známek dítěte dle dohody

Ředitelna – 318 862 501

Sborovna – tel. 318 862 301, mobil 731 165 916

Mateřská škola – tel. 318 862 306, mobil 736 703 682

školní družina mobil – 734 632 632

školní jídelna – tel. 318 862 502, mobil 734 240 760

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora n.Vlt. 
Školská 103
262 56 Krásná Hora n.Vlt.

IČO: 75034425
e-mail: zsms_krasnahora@centrum.cz
web:    www.skolahora.cz 

©2020 Web created by Marek Vlček with Wix.com