top of page

Denní režim

6:30 - 7:45  Nástup dětí - spontánní hra - tvořivé hry v koutcích a centrech aktivit, hry na koberci, hry u stolečků podle výběru dětí.

Ranní úkol s rodiči.

7:45 - 8:00 Sepsání docházky, nahlášení počtu dětí do ŠJ

8:00 - 8:30 Hry s individuální péčí učitelky - např. logopedická prevence, grafomotorika na větších formátech, složitější stavebnice a hry - dle vzoru, puzzle, činnost s logikem, tablety (starší děti), vázání kliček, nácvik stříhání, ...

8:30 - 8:45 Komunikační kruh

   - seznámení s tématem dne/týdne, rozhovory o víkendu, zážitky dětí, komentáře k ročnímu období, počasí, orientace v čase, opakování říkanek, písní, rytmizace, četba a hodnocení ranního úkolu

   - vyjadřování pocitů, dojmů dětí - řečová kázeň

8:45 - 9:10 Pohybové aktivity

   - zdravotní cviky, prevence vad dolních končetin, pohybové hry, cvičení s náčiním, na nářadí, prvky jógy, cvičení s hudbou

9:10 - 9:35 Svačina

9:35 - 10:00 Činnost navozená pedagogem + činnost v centrech aktivit

   - viz. program „Žijeme s přírodou” - prolínání pěti oblastí:

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

+ ekologická a environmentální výchova

+ Zařazování prvků programu Začít spolu — činnosti v centrech aktivit

10:00 -12 :00 Pobyt venku - denně kromě výjimečných povětrnostních podmínek

(náhradní program video, DVD, četba, tělocvična, ..)

Pobyty venku se uskutečňují zejména na školní zahradě, v okolí KH - les, rybníky, polní cesty, louka, významná místa KH, ...

12:00 - 12:30 Oběd

od 12:30 Možnost vyzvedávání dětí

12:30 - 13:00 Rozcházení dětí, příprava k odpočinku

13:00 - 13:30 Četba, poslech pohádek

13:30 - 14:30 Odpočinek nebo spánek případně klidná činnost u stolečků po době určené k odpočinku

Starší děti jsou do 14:15 ve své třídě

   - individuální činnost s dětmi např. logopedická prevence, jemná motorika,

14:30 - 15:00 Oblékání, svačina

15:00 - 16:00 Odpolední zájmová činnost - pracovní činnosti - skládání, stříhání, práce s knihou, encyklopediemi, hravá logopedie, pohybové aktivity, Kimovy hry, dokončování činností z dopoledních aktivit, hádanky...

Děti chodí cvičit do tělocvičny obvykle1x v týdnu.

Časy jsou orientační, záleží na denní situaci, konkrétní činnosti,

bottom of page