top of page

Program "Začít spolu" v naší školce

Před vstupem do třídy čeká děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol. Ten je zaměřen na téma, které ve školce právě probírají. Úkoly jsou různého charakteru. Někdy motivují děti k tomu, co je daný den čeká, jindy si děti procvičují různé dovednosti: grafomotoriku, počítání, barvy, .. jindy vyžadují spolupráci dítěte s rodičem.

Ve třídě pak následuje doba pro volnou hru dětí, někdy si děti mohou vybrat činnost, která navazuje na ranní úkol, nebo si volí libovolnou aktivitu.

Po svačině - ranní kruh. To je místo pro společné setkávání, sdílení, seznámení s tím, co děti v daném dni čeká, udržování rituálů (píseň, pozdravení, přání) Je to prostor pro motivaci k tématu, ke zjištění, co děti k tématu vědí, a co by se chtěly dozvědět. Děti se učí naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla, vyjadřovat své názory, pocity,

Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou činností odcházejí k plnění aktivit do připravených center aktivit: Mohou si obvykle vybírat z těchto center:

Ateliér - Knihy a písmena — Kostky - Manipulační a stolní hry - Dramatika — Hudba - Dílna

V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují spolupráci, vzájemnou pomoc a učení. 

Děti mají k dispozici různé běžně dostupné materiály, které si mohou vybrat. Při této práci pracují děti v několika skupinkách, spojuje je společné téma. Učitel sleduje práci dětí, je pozorovatel, pomocník, poradí, pokud je někde potřeba.

Po ukončení činností se děti sejdou v reflektivním kruhu, kde děti mohou , jak se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo, co je zaujalo, kdo jim pomohl, co se dnes dozvěděly, Je místo na zpětnou vazbu od učitele. Po reflektivním kruhu následuje obvykle pobyt venku.

Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Na jejich vytváření se podílejí samy děti. Text je formulován pozitivně, jednoduchým jazykem, obvykle doprovázen obrázkem. Tím, že si vytváření pravidla společně, měly by být děti více motivovány jejich dodržování.

Na předmětech ve třídě jsou nápisy tiskacím písmem - dítě si nenásilnou formou uvědomuje souvislosti předmětu, písmena a slova.

bottom of page