top of page
Individuální vzdělávání

 

Individuální vzdělávání je vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Legislativa umožňuje individuální vzdělávání na 1. stupni a s novelou školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) nově i na 2. stupni základních škol.

 1. povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

 2. Po dobu individuálního vzdělávání žáka je za žáka odpovědný zákonný zástupce.

 3. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž vyl přijat k plnění povinné školní docházky.

 4. Nelze-li žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, nejdéle do dvou měsíců po skončení pololetí.

 5. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemné požádat ředitele školy o přezkoušení žáka.

 6. Individuální vzdělávání může zrušit ředitel školy.

 7. Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Toto platí i pro přerušení nebo ukončení individuálního vzdělávání.

 8. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce, výjimkou jsou učebnice a základní potřeby.

 

 Podmínky individuálního vzdělávání

 • je třeba vyplnit žádost o povolení individuálního vzdělávání

 • doložit vyjádření školského poradenského zařízení (PPP)

 • doložit dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče)

 • o povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, písemně vydává souhlas

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:

 • iniciály

 • uvedení období, ročníku, pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván

 • důvody pro individuální vzdělávání žáka

 • popis zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví

 • doklady osvědčující vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat

 

 

Přezkoušení a hodnocení

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí školního roku zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Termíny přezkoušení stanoví škola. Na hodnocení přinese zákonný zástupce (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

 

Cílem přezkoušení je ověřit, zda:

 • byl žák v příslušném období vzděláván

 • došlo k rozvoji dovedností a vědomostí

 • dosáhl odpovídajících výsledků

 • probírané učivo odpovídá osnovám vzdělávacího programu

Přezkoušení má dvě části:

 • portfoliové hodnocení – rozhovor nad předloženými materiály s doplňujícími otázkami

 • osobní přezkoušení z hlavních předmětů – kombinace ústní a písemné zkoušky    

 

 

Ředitel školy individuální vzdělávání zruší:

 • pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka

 • pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem

 • pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl

 • na žádost zákonného zástupce žáka

Žádost o individuální vzdělávání

bottom of page