top of page

Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Radka Čandová

kontakty: tel. 318861301, 731165916

               mail: candova@skolahora.cz

 

Školní metodik prevence:

  • úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů

  • mapuje situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů

  • nabízí pomoci při řešení rizikových problémů

  • ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků

Program protidrogové prevence

bottom of page